• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Kontakt

Biuro Konserwacji Przyrody s.c.

ul. Frezjowa 8

72-003 Dobra

NIP 851-31-38-392

REGON 320944756

 

Biuro:

ul. Monte Cassino 18a

70-467 Szczecin 

608 208 841

Małgorzata Zimnicka - Pluskota

668 027 475

Damian Spieczyński

przyroda@bkp.szczecin.pl

Nasze realizacje

Nasze doświadczenie zdobyliśmy przy opracowywaniu poniższych tematów:

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

1. Budowa terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
2. Budowa falochronu osłonowego dla planowanego portu zewnętrznego w Świnoujściu
3. Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu
4. Budowa drogi ekspresowej S3, na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jeziora Wełtyńskie”
5. Budowa obwodnicy Miękowa oraz wzmocnienie nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 3
6. Budowa obwodnicy miejscowości Brzozowo
7. Budowa oczyszczalni mechaniczno-biologicznej działającej w oparciu o proces niskoobciążonego osadu    czynnego w miejscowości Sulibórz, gmina Recz
8. Koreferat do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt: „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” – w części dotyczącej budowy podmorskiego odcinka rurociągu zrzutowego, odprowadzającego solankę do Zatoki Puckiej

i wiele innych

INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE:

1. Inwentaryzacje przyrodnicze 114 gmin województwa zachodniopomorskiego
2. Inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru inwestycji: Modernizacja (przebudowa) toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap II
3. Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru w granicach opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru B1 Darłówko Zachodnie (gmina miasto Darłowo)
4. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu zielonego w Grzybowie k/Kołobrzegu, ulica Nadmorska 5. Inwentaryzacja przyrodnicza trasy linii elektroenergetycznej 110 kv relacji Laski Koszalińskie – Jeżyczki,woj. zachodniopomorskie wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze
6. Inwentaryzacja i wpływ na obszary Natura 2000 oraz oddziaływanie na środowisko przyrodnicze planowanej inwestycji „Gazociąg wysokiego ciśnienia Świnoujście – Szczecin”
7. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu pod planowaną inwestycję pn. „Budowa międzyszkolnego ośrodka sportowego euroregionalne centrum edukacji wodnej i żeglarskiej w Szczecinie wraz z oceną wpływu na środowisko przyrodnicze”
8. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego


PUBLIKACJE

Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce przyrodniczej.

1. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim- książka 200 stron
z ilustracjami i mapą – 2 tys. egz. 2. Broszury informacyjne obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: PLB 320018 Jeziora Wełtyńskie,
PLB 320006 Jezioro Świdwie, PLB 320005 Jezioro Miedwie i okolice, PLB 320008 Ostoja Ińska,
PLB 320007 Łąki Skoszewskie, PLB 320003 Dolina Dolnej Odry – 13 tys. egz.
3. Przygotowanie elektronicznego atlasu roślin rzadkich i zagrożonych województwa zachodniopomorskiego

POZOSTAŁE:

1. Ocena oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanej budowy stawów rybnych w okolicach Dębostrowa, gm. Police, woj. Zachodniopomorskie, w tym na obszar PLB 320009 – Natura 2000 (ostoja ptasia – Zalew Szczeciński)
2. Informacja o oddziaływaniu na środowisko wytwórni mas bitumicznych w zakresie wpływu na obszar Natura 2000 oraz wskazanie obszarów objętych ochroną archeologiczną w rejonie projektowanej inwestycji
3. Ocena stanu i ustalenie lokalizacji pomników przyrody w województwie zachodniopomorskim.
4. Ocena stanu przyrodniczego środowiska wydm nadmorskich na odcinku zlokalizowanym pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Prusa w Świnoujściu.
5. Walory przyrodnicze na odcinku projektowanego szlaku kajakowego na rzece Ina w gminie Goleniów
6. Analiza uwarunkowań przyrodniczych terenu przeznaczonego pod budowę stacji PKN „Orlen”.
7. Uwarunkowania przyrodnicze terenu przeznaczonego pod budowę obwodnicy miasta Wałcz.
8. Uwarunkowania przyrodnicze projektowanej obwodnicy miasta Stargard Szczeciński
9. Opinia o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze planowanej budowy fermy norek amerykańskich w Wołkowie (gmina Radowo Małe)
10. Przyrodnicza ocena przebiegu drogi ekspresowej s 11 na odcinku Kołobrzeg – Koszalin – Manowo
11. Opracowanie ekofizjograficzne rodzaju podstawowego gminy Sianów
12. Studium uwarunkowań ekologicznych dla budowy drogi nr 6
13. Studium uwarunkowań ekologicznych dla budowy drogi nr 11
14. Nadzór przyrodniczy nad budową drogi szybkiego ruchu S3 odcinek Szczecin Klucz – Pyrzyce
15. Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny planowanych elektrowni wiatrowych w gminie Widuchowa